PRIK BSI ISO 9001 Plastimex

Programy Unijne

Poprawa logistyki i jakości produktów wypływająca na wzrost konkurencyjności w wyniku zakupu nowych środków trwałych.

Opis projektu: Projektem polega na usprawnieniu systemu transportu i magazynowania wyrobu gotowego, poprawie warunków pracy poprzez zastosowanie akumulatorowych podnośnikowych wózków widłowych. Wprowadzenie innowacji procesowej dzięki zakupowi nowego układu plastyfikującego który wpłynie na wprowadzenie ulepszonych produktów rur PVC, jak również
nowych produktów rur PE250 dzięki kalibratorowi. Realizacja projektu będzie miał wpływ na wprowadzanie zdalnej pracy pracownikom dzięki zakupowi urządzeń IT, co wpłynie na utrzymanie miejsc pracy. Produkty spółki powinny wykazywać się odpowiednimi parametrami i właściwościami , dlatego zdecydowano się na doposażenie laboratorium o nowe urządzania pomiarowe. Powyższe działania wpłyną na wzrost konkurencyjności oraz stworzeniem nowych miejsc pracy.
Cel projektu: Usprawnienie warunków transportu i magazynowania wyrobu gotowego oraz poprawę warunków pracy pracowników magazynowych, poprawę konkurencyjności oraz wzrost sprzedaży.

Beneficjent: Plastimex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 1 194 330,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 799 950,00 zł

————————————————————

Innowacyjne rury o ściankach strukturalnych do zastosowań w gruntowych powietrznych wymiennikach ciepła (GPWC).

Opis projektu: Projekt polegał na wdrożeniu innowacji produktowej. Innowacja omawianego rozwiązania polega na modyfikacji materiału wewnętrznej ścianki rur dodatkami antybakteryjnymi.
Ponadto w produkcji omawianych rur wprowadzono do materiału obu ścianek rur środków zwiększających przewodnictwo cieplne (lepsza wymiana ciepła pomiędzy otaczającym gruntem i powietrzem przepływającym w rurze). Spółka zakupiła nową linię do produkcji rur korugowanych i wprowadziła na rynek nowy wyrób. Efektem projektu jest nowy wyrobu w postaci rury o ściankach strukturalnych – korugowana (GPWC) do zastosowań w gruntowych powietrznych wymiennikach ciepła o średnicach 150-600. Realizacja projektu przyczyni się do wejścia z nowymi produktami na nowe rynki jakim będzie budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe.

Cel projektu: Poprawa jakości produktów oraz wejście na nowe rynki zbytu poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Beneficjent: Plastimex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu:
6 350 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:
2 222 500,00 zł

Tablica Fundusze EU Plastimex

————————————————————

Innowacyjny system sporządzania mieszanek „dry blend” do produkcji rur z PVC-U.

Opis projektu: W ramach projektu przewiduje się zakup mieszalnika oraz systemów naważenia i transportu mieszanki PVC przy zastosowaniu innowacji procesowej.

Mieszanki PVC stanowią półprodukt w produkcji wytłaczanych wyrobów profilowanych w tym rur, stosowanych np. do przesyłania wody, rur kanalizacyjnych, osłonowych.

Innowacja procesowa rozwiązania polega głownie na optymalnym wykorzystaniu środków pomocniczych w procesie przygotowania mieszanek PVC (tzw. „dry blend” ), przeznaczonych do przetwórstwa. Wprowadzenie nowej technologii procesu mieszania wpłynie na zwiększenie wydajności przy mniejszym zużyciu energii, zmniejszeniem kosztów, zwiększeniem przychodów oraz zwiększeniem udziału w rynku.

Cel projektu: Wprowadzenie innowacji procesowej przy sporządzaniu mieszanek PVC co w konsekwencji zmniejszy koszty wyrobów i przyczyni się do zwiększenia jakości i przychodów spółki.

Beneficjent: Plastimex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 1 350 789,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 472 776,00 zł

————————————————————

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Zakup innowacyjnej technologii produkcji rur korugowanych z PP o średnicy 150 i 500mm.
Wartość projektu: 1 836 100,00 PLN
Wartość dofinansowania: 750 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

————————————————————

Poprawa konkurencyjności Spółki dzięki poszerzeniu oferty o nowe średnice rur korugowanych z PP.
Wartość projektu: 1 827 682,00 PLN
Wartość dofinansowania: 749 050,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

————————————————————

Poprawa konkurencyjności poprzez uruchomienie produkcji kształtek segmentowych do systemów kanalizacji oraz usprawnienie procesu magazynowanie w spółce Plastimex.

Wartość projektu: 1 588 504,47 PLN
Wartość dofinansowania: 651 026.42 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

————————————————————

Modernizacja linii produkcyjnej rur kanalizacyjnych wpływającej na zwiększenie konkurencyjności firmy.

Wartość projektu: 746 640,00 PLN
Wartość dofinansowania: 306 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
 
 
ropsss

Plastimex Sp. z o.o.
42-287 Psary
ul. Powstańców 37
Adres e-mail:biuro@plastimex.pl
Strona www:http://plastimex.pl
Dział Obsługi Klienta:
tel. +48 (34) 357 93 39
fax +48 (34) 357 91 05 Kontakt szczegółowy
MENU

Plastimex